الزام حضور نماينده مجری

🔻 موضوع: الزام حضور نماينده مجری

🔹 بدين وسيله به اطلاع اعضاي محترم سازمان مي رساند: وفق مفاد ماده ۹-۴-۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مجري حقوقی موظف است برای اجرای هر يک از كارهاي در دست اقدام خود يك نفر مهندس رشته معماری يا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسئول كارگاه به كار گمارد و وی را به صاحب كار،مهندس ناظر هماهنگ كننده حقيقي يا مدير عامل ناظر حقوقی، سازمان استان، شهرداری يا ساير مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي نمايد.
همچنين وفق مفاد بند ۱۳-۲ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ناظران ساختمان مكلفند عمليات ساختمانی را كه توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث مي شود در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه خود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فني منضم به آن و مقررات ملی ساختمان بر اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق،گواهي نمايند.
مطابق با ماده ۱۳-۴ حضور تمام وقت مجري در محل كارگاه الزامی است (درغياب مجری حقوقی،حضور تمام وقت سرپرست كارگاه الزامي است)
مطابق با مواد ۱۴-۴-۳ و ۱۵-۴-۷ از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ناظرين مكلفند در ساختمان هايی كه مشمول مجري هستند از اجرای ساختمان توسط مجري ذيصلاح اطمينان حاصل نمايند.
مطابق با ماده ۶ از دستور العمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان ابلاغي مورخ ۸۷/۱۱/۰۲ وزارت راه و شهرسازي در هر كارگاه ساختماني حضور يک نفر سرپرست كارگاه دارای صلاحيت الزامی می باشد.
لذا با امعان نظر به مواد فوق الذكر ناظر هماهنگ كننده و ساير ناظرين و مجري ذيصلاح در موضوع كنترل حضور تمام وقت نماينده مجري در محل پروژه دارای مسئوليت می باشند.
همچنين در حوادث كارگاهی ناشی از عدم رعايت موارد ايمنی وخسارات ناشی از روش های اجرايی نادرست نماينده مجری دارای مسئوليت می باشد.
بنابراين ضروری است درجهت رعايت مواد فوق الذكر اهتمام لازم صورت پذيرد وگزارشات مربوطه به موقع به سازمان استان ارسال شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول