دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك ميتوانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ميباشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند. دفاتر مهندسي مذكور ميتوانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.

هدف از تشکیل دفاتر مهندسی

-ایجاد فضای مناسب جهت ارائه خدمات مهندسی از طرف اشخاص حقیقی به صاحبان کار

-هماهنگی بین مهندسان متعهد دخیل در رشته های مختلف در پروژه  به منظور تشکیل تیم های منسجم طراحی و نظارت و اجرا

-به روز نگه داشتن اطلاعات و آدرس مهندسان و امکان مکاتبات آسان از طریق دفاتر مهندسی خصوصا در کلان شهرها

-امکان حضور مهندسان در محل دفتر مهندسی برای برگزاری جلسات و تبادل نظر با کارفرما

-آگاه نمودن اشخاص حقیقی عضو دفاتر مهندسی در زمینه ابلاغ آیین نامه ها و شیوه نامه های جدید.

مبانی قانونی دفاتر مهندسی

.1 ماده 9 آیین نامه اجرائی مصوب 1375 هیئت محترم وزیران قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

.2 ماده یک شیوه نامه ماده 33

.3 ماده الف 1-1 شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 از شیوه نامه ماده 33 ابلاغی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی

.4 بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها جهت تسهیل در ایجاد محل دفاتر مهندسی و عدم نیاز دفتر به کاربری تجاری

حدود صلاحیت و ظرفیت دفاتر مهندسی

* حدود صلاحیت و ظرفیت دفاتر مهندسی برای تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر خواهد بود.

* شرکای دفتر علاوه بر مسئولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند ، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه نمامی خدمات رشته های مورد درخواست صاحبکار، به نحو احسن و بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسئول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب کاران می باشند.

* ظرفیت و تعداد کار اعضای دفاتر مهندسی با توجه به نیاز استانی می بایست معین گردد.

  • لیست دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در فایل پیوست ارائه گردیده است: