دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی جهت کسر ظرفیت مهندسین ناظر، طراح و مجری

در راستای برون سپاری ارائه خدمات نظام مهندسی و حرفه ای سازمان نظام مهندسی، دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی که شرایط مربوطه را دارا می باشند می توانند جهت کسر ظرفیت و انجام مراحل صدور پروانه به سازمان معرفی و کدهای مربوطه جهت دسترسی را به صورت رسمی دریافت نمایند. لذا همکاران گرامی می توانند جهت ثبت نام به انجمن مدیران دفاتر مهندسی واقع در بلوار ارشاد ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند.

جلسه آموزشی دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی جهت دسترسی به سامانه جامع ساجام