انجمن صنفی کارفرمائی مدیران مسئول دفاتر مهندسی خراسان رضوی

انجمن مدیران دفاتر مهندسی در سال 82 با اهتمام جمعی از مدیران فعال دفاتر مهندسی تاسیس گردیده است. دفاتر مهندسی قائم به ذات شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگزاری نیست. شرکای دفتر مهندسی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر مهندسی بوده و به طور مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه تمام خدمات مهندسی طراحی و نظارت رشته های ساختمان که در مشارکت نامه نیز قید می شود اقدام به تاسیس دفتر مهندسی نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسئول دفتر مهندسی (ناظر هماهنگ کننده) معرفی نمایند.

دفتر مهندسی باید دارای محل ثابت، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد و در صورت تغییر محل دفتر ، مراتب به طور همزمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان نظام مهندسی و شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختان اطلاع داده شود. متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی در یکی از رشته های موضوع قانون باشند.

حدود صلاحیت و ظرفیت دفاتر مهندسی

حدود صلاحیت و ظرفیت دفاتر مهندسی برای تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت و ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر خواهد بود.

شرکای دفتر علاوه بر مسئولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند ، مشترکا نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارائه نمامی خدمات رشته های مورد درخواست صاحبکار، به نحو احسن و بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسئول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب کاران می باشند.

رویدادهای اخیر

در راستای برون سپاری ارائه خدمات نظام مهندسی و حرفه ای سازمان نظام مهندسی، دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی که شرایط مربوطه را دارا می باشند می توانند جهت کسر ظرفیت و انجام مراحل صدور پروانه به سازمان معرفی و کدهای مربوطه جهت دسترسی را به صورت رسمی دریافت نمایند. لذا همکاران گرامی می توانند جهت ثبت نام به انجمن مدیران دفاتر مهندسی واقع در بلوار ارشاد ساختمان شماره 2 مراجعه نمایند. در این رابطه تعدادی از دفاتر مهندسی و شرکت های ناظران حقوقی که مراحل ثبت نام و کلاس های آموزشی را طی نموده اند پس از تایید نهایی مشغول فعالیت می باشند.