آدرس

خراسان رضوی ، مشهد ، خیابان آبکوه ، آبکوه 22 ، پلاک 2/1 ، طبقه دوم

تلفن

09150065810 ---- 38465680-2

بیمه ها

1- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طراح محاسب

2- بیمه مسئولیت جامع دست اندرکاران ساخت

3- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

 

1- بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر طراح محاسب

موضوع عبارت است از مسئولیت حرفه ای مهندسین (بیمه گذار) در قبال مالک اشخاص ثالث و کارکنان پروژه های ساختمانی بدین معنی که چناچه در نتیجه سهل انگاری قصور غفلت یا خطا یا اشتباه حرفه ای بیمه گذار در محل ملک مورد محاسبه طراحی و نظارت خسارت جانی و مالی به مالک و اشخاص ثالث و کارگران پروژه های ساختمانی وارد آید و بیمه گذار مسئول جبران آن شناخته شود، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.

سقف تعهدات بیمه نامه

 مبلغ مورد تعهد

هزینه پزشکی هر نفر در هر حادثه

270.000.000 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه

1.350.000.000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه ماه های عادی

6.000.000.000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو ماه های حرام

8.000.000.000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه

40.000.000.000 ریال

خسارت مالی در هر حادثه

1.800.000.000 ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

3.600.000.000 ریال

مطالبات سازمان تامین اجتماعی در هر حادثه برای هر نفر

2.100.000.000 ریال

مطالبات سازمان تامین اجتماعی در طول مدت بیمه نامه 

6.300.000.000 ریال

پوشش بیمه ای مازاد بر یک دیه (دیه دوم و بیشتر )

تا سقف تعهدات بیمه نامه

پوشش خسارات بدنی ( فوت و نقص عضو )بیمه گذار (صرفا در زمان اجرای پروژه )

6.000.000.000 ریال

 

شرایط بیمه نامه:

*خسارت مالی در طی مدت بیمه نامه هر سال حداکثر 10 درصد نسبت به سال ماقبل افزایش می یابد. تعهد بیمه  گر از لحظه قبول رسمی نظارت محاسبه، طراحی و اجرا و یا صدور بیمه نامه هر کدام موخر باشد شروع و تا 10 سال پس از آن خاتمه خواهد یافت

*تعهد بیمه گر در طول بیمه نامه برای جبران خسارت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه براساس تقویم ریالی دیه مطابق با اعلام قوه قضاییه خواهد بود.

*بیمه گر موافقت نمود علاوه بر جبران خسارت مورد تعهد در چارچوب مفاد و شرایط بیمه نامه نسبت به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله و حق الزحمه کارشناسی مربوط به بیمه گذار حداکثر تاسقف 5% مبلغ خسارت (محکومیت بیمه گذار) در هر حادثه پرداخت نماید.

2- بیمه مسئولیت جامع دست اندرکاران ساخت

عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی  بیمه گذار(کارفرما و پیمانکاران اصلی و فرعی،مهندسین طراح،ناظر،مجری ذي صلاح،بازرسین گاز،آب وبرق)در قبال کارکنان، عوامل، اشخاص و اموال مجاور و ثالث، ساختمان مورد احداث و سایر افراد ذی دخیل در پروژه، بدین مضمون که چنانچه در نتیجه قصور ،خطا،سهل انگاری و غفلت بیمه گذارخسارت بدنی و مالی به اشخاص و اموال مذکور وارد و مسؤلیت بیمه گذار توسط بیمه گر و درصورت لزوم توسط مراجع قانونی محرز شود بیمه گر براساس مفاد و شرایط این قرارداد تا سقف تعهدات مندرج به شرح ذیل جبران خواهد نمود.

حدود تعهدات بیمه گر:

سقف تعهدات بیمه نامه

مبلغ مورد تعهد

هزینه پزشکی هر نفر  در هر حادثه

100.000.000 ریال

هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه

500.000.000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو هر نفر در هر حادثه (ماههای عادی)

6.000.000.000 ریال

غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه

40.000.000.000 ریال

خسارت مالی در هر حادثه

3.000.000.000 ریال

خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه

5.000.000.000 ریال

 

پوشش های تکمیلی :

– پوشش مسئولیت بیمه گذار ناشی از تعدد دیات (بیش از یک دیه) با رعایت سقف تعهدات مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه در تعهد بیمه گر می باشد.

اماکن وابسته خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه : براساس این پوشش خسارت بدنی بیمه گذار در اماکن وابسته که خارج از محدوده مکانی موضوع بیمه باشد و بیمه گذار حدود آن را تعیین کرده باشد حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه تحت پوشش است.

مسئولیت مجری ذیصلاح در خصوص خسارات جانی و مالی با رعایت شرایط این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرد

مسئولیت پیمانکاران اصلی و فرعی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اجرای بخش یا بخش هایی از موضوع فعالیت را به عهده دارند در قبال صدمات کارکنان اصلی وفرعی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بیمه می گردد

مسئولیت کلیه مهندسین طراح ، ناظر، مجری، بازرسین گاز، آب و برق تحت پوشش می باشد.

– مسئولیت کارفرمای پروژه در جبران صدمات وارده به کارکنان ناشی از وسایل نقلیه موتوری در محل پروژه با رعایت مفاد آیین نامه بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

-صدمات جسمانی وارده به کارکنان پروژه ناشی از مسئولیت بیمه گذار تحت پوشش قرار می گیرد

– در صورت احراز مسئولیت کارفرما یا هر یک از اعضاء مهندسین توسط بیمه گر، بررسی و پرداخت خسارت بدون راَی دادگاه انجام می پذیرد.

– بیمه گر متعهد می گردد هزینه های پزشکی ناشی از حادثه موضوع بیمه را براساس صورتحساب های معتبر مراکز درمانی (بخش خصوصی) حداکثر تا مبلغ تعهد مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه پرداخت نماید.

مطالبات سازمان تامین اجتماعی از بیمه گذار فقط بابت مستمری موضوع تبصره یک ماده 66 تامین اجتماعی در اثر حوادث موضوع بیمه برای هر نفر در هر حادثه تا مبلغ  4.000.000.000 ریال و در طول مدت بیمه نامه حد اکثر تا مبلغ 20.000.000.000 ريال به نسبت قصور بیمه گذار جبران خواهد شد.

صدمات جسمانی وارده به شخص بیمه گذار، تا سقف تعهدات در مندرج بیمه نامه تحت پوشش می باشد.

– تعهدات بیمه گر جهت افزایش دیه روز از تاریخ وقوع حادثه  وحداکثر به میزان سه بار افزایش دیه(درسه سال)که توسط مراجع قضایی معین می گردد خواهد بود به همین میزان سقف تعهدات بیمه نامه در طول مدت افزایش خواهد یافت.

مسئولیت متقابل کارکنان در قبال همدیگر تحت پوشش می باشد.

– صدمات جسمانی وارده به کارکنان بیمه گذار در محل مورد بیمه ناشی از حوادثی که ارتباطی با نوع فعالیت بیمه شده ندارد تحت پوشش بیمه نامه قرار می گیرد

پوشش های این بیمه نامه هنگام کار در ایام تعطیل و برای تمام مدت شبانه روز معتبر می باشد.

مسئولیت بیمه گذار در قبال نگهبان پروژه ساختمانی در محل اجرای پروژه تحت پوشش می باشد.

*لازم به ذکر است با صدور این بیمه نامه مسئولیت مهندسین ذی دخیل در ساخت پروژه در طول مدت اجرای پروژه و حداکثر برای مدت چهار سال اجرا تحت پوشش بوده و این پوشش حتی در صورت عدم تمدید بیمه نامه از سوی کارفرما نیز برقرار می باشد. در صورتیکه مدت زمان اجرای پروژه به بیش از 4 سال بینجامد با ارائه درخواست کتبی از سوی مهندسین پروژه (اجماع مهندسین ذی دخیل در پروژه و اعلام توسط مهندس هماهنگ کننده ) امکان صدور بیمه نامه مجزا وجود خواهد داشت.

3- بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان یا بیمه تضمین کیفیت ساختمان در گروه بیمه های اموال قرار میگیرد و بر اساس جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه که صدور گواهی پایان کار را برای ساختمان های عمومی و مجتمع های مسکونی منوط به داشتن بیمه نامه کیفیت ساختمان کرده از سال 1387 توسط بیمه مرکزی طراحی و به شرکت های بیمه جهت اجرا ابلاغ گردید این بیمه نامه خسارت‌هاي ناشي از طراحي غلط، مواد يا مصالح معيوب و اجراي نادرست كار وارد به ساختمان‌هاي در حال بهره برداري را پس از تکمیل و تحویل ساختمان به ذینفع بمدت ده سال به شرح زیر تحت پوشش قرار می‌دهد. بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را سازندگان همزمان با شروع عملیات ساخت خریداری میکنند و در طول دوره ساخت کلیه فرایند های و مراحل ساخت توسط شرکت بیمه نظارت میگردد و در صورت وقوع حوادث مشمول بیمه در زمان بهره برداری خسارت به بهره برداران و مالکان زمان وقوع حادثه پرداخت میشود . کلیه سازندگان ساختمان میتوانند با خرید این بیمه نامه ضمن احترام به حقوق مصرف کنندگان نهایی موجبات افزایش رضایتمندی خریدار ساختمان و ارتقا محبوبیت و برندینگ خود را فراهم سازند .

1- ویرانی کل ساختمان یا بخشی از آن از آغاز مدت بیمه تاحداکثر 10 سال

2- ویرانی سازه های اصلی ساختمان شامل پی ، اسکلت ، سقف و سفت کاری از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 10 سال

3- خرابی تمام یا بخشی از نمای ساختمان از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 5 سال

4- خرابی عایق ها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 5 سال

5- خرابی تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی و آسانسورها از آغاز مدت بیمه تا حداکثر 3 سال

6- هزینه هایی که به منظور جلوگیری از توسعه خسارت صورت می گیرد حداکثر تا 10درصد مبلغ بیمه شده

7- هزینه های لازم برای تخریب ، پاکسازی محل آسیب دیده و برداشت ضایعات حداکثر تا 10 درصد مبلغ بیمه شده

8- خسارت وارده به سازه های اصلی ناشی از زلزله

ردیف 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه :
صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی‌منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.
بند ب ماده 168 قانون برنامه پنجم توسعه : صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند بر اساس بیمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.
ماده 18 آیین نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان :
مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسؤولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارایه بیمه‌نامه تضمین‌کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

اسکرول