آیین نامه اجرایی برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری مشهد به دفاتر فنی و مهندسی و پیشخوان دولت موضوع نامه شماره 32368/21 مورخ 4/3/91 شهرداری مشهد به شرح پیوست ( مهر شده توسط شورای اسلامی شهر مشهد ) به تصویب رسید. فایل پیوست: 6

کلیه دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی
موضوع : تسهیل در صدور پروانه های ساختمانی

طبق بررسی و هماهنگی بعمل آماده با سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان در راستای سیاستهای توسعه پایدار و در جهت حذف فرآیندهای اضافی، حذف سفرهای غیر ضروری شهروندان ، تسریع در فرآیند صدور پروانه ها و تسهیل امور مهندسین و مالکین و جلوگیری از انباشت داده های تکراری و با توجه به منفک شدن سامانه سازمان نظام مهندسی ساختمان از سامانه یکپارچه شهرسازی شهرداری مشهد، عطف به نامه شماره 29/97/158190 این اداره کل و هماهنگی انجام شده با سازمان نظام مهندسی، من بعد کلیه تعهدات مهندسین طراح، ناظر، مجری و مالک توسط سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان ثبت و کنترل می گردد، و نیازی به دریافت و کنترل و اسکن تعهدات مذکور در سیستم یکپارچه توسط شهرداری و دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی نمی باشد.

با عنایت به بازدید فصلی کمیته نظارت بر عملکرد دفاتر

مقتضی می باشد ظرف مدت 48 ساعت، تمامی دفاتر ارائه دهنده خدمات شهرسازی و نقشه برداری اطلاعات مربوط به دفتر خود را با لیست دفاتر پیوست شده مطابقت داده و در صورت مغایرت مراتب را به اداره کل امورشهرسازی اطلاع دهند.در غیر اینصورت دفتر یا شعبه غیر مجاز تلقی و مطابق ضوابط برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

ضمنا تکمیل اطلاعات به شرح زیر الزامی می باشد
ابتدا فرم تکمیل اطلاعات را دانلود نمایید و تکمیل و با مهر و امضا مسئول دفتر اسکن نمایید(کلیه اطلاعات مربوطه در فرم تکمیل گردد)

  1. تصویر تابلو خدمات شهرسازی
  2. تصویر تعرفه خدمات شهرسازی نصب شده در دفتر
  3. حداقل 2 تصویر از محل ارائه خدمات شهرسازی (بصورتیکه تجهیزات دفتر قابل رویت باشد)
  4. تصویر از بایگانی مدارک
  5. کلیه فایل های بند 1 تا 5 را در یک فایل فشرده از طریق سیستم پیام به کاربر گیوی (givi) با موضوع (خود اظهاری کاربر و محل خدمت + شماره دفتر یا نام دفتر) ارسال نمایید.

  • فرمت تابلوی دفاتر خدمات مهندسی شهرسازی شهرداری مشهد