شرایط و مدارک عضویت دفاتر و نمایندگان فنی حقیقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد

شرایط و مدارک عضویت دفاتر و نمایندگان فنی حقیقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد

شرایط و مدارک نمایندگان فنی حقیقی

شرایط عضویت:

-الزام به رعایت ضوابط قید شده در ردیف 6 دستور العمل

-ارائه تقاضای خود مبنی بر ارائه خدمات شهرسازی بر اساس فرم درخواست صدور مجوز فعالیت با کد FR-029-1047

-داشتن مدرک تحصیلی در یکی از مقاطع تحصیلی (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در رشته های عمران، معماری و شهرسازی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری و سایر رشته های مرتبط با شهرسازی (منطبق با ابلاغیه وزارت کشور در خصوص شرایط احراز پست در منابع انسانی)

-عضویت در یکی از انجمن های تخصصی مرتبط

-قبولی در آزمون و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط

-شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی ابلاغی

-ارائه تعهدنامه محضری مبتنی بر عدم واگذاری توکن و شناسه کاربری به غیر

-ارائه مدارک به کارگروه جهت انطباق آنها با ضوابط مربوطه و ارائه درخواست متقاضی توسط کارگروه به اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد جهت بررسی و ایجاد شناسه کاربری و دسترسی لازم

-دارا بودن حداقل دو ساله سابقه فعالیت و همکاری موثر برای نمایندگان فنی شخص حقیقی و مدیر مسئول شخص حقوقی و شرح بند 4-1-8

مدارک عضویت:

مدارک عضویت به شرح ذیل می باشد:

-تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

-تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان

-یک قطعه عکس 4*3

-فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز فعالیت

-تصویر مدارک تحصیلی

-گواهینامه قبولی در آزمون دوره های آموزشی مربوطه

-تعهدامه محضری مبنی بر عدم واگذاری توکن و شناسه کاربری به غیر

-گواهی عدم سو پیشینه

-سایر مدارک مورد نیاز متعاقبا توسط اداره کل امور شهرسازی اعلام می گردد.

شرایط و مدارک نمایندگان فنی حقوقی

علاوه بر مدارک ذکر شده در بخش نمایندگان فنی حقیقی باید مدیران مسئول جدید می بایست 2 سال سابقه فعالیت موئر با توکن یا شناسه کاربری به صورت حقیقی و یا حقوقی داشته باشند.

شرایط و مدارک کارشناسان بازدید منتخب

شرایط عضویت: 

-الزام به رعایت ضوابط قید شده در ردیف 6 آئین نامه

-ارائه تقاضای خود مبنی بر ارائه خدمات شهرسازی بر اساس فرم درخواست صدور مجوز فعالیت با کد FR-029-1047

-داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی در رشته های عمران ، معماری ، شهرسازی و نقشه برداری و سایر رشته های مرتبط شهرسازی (منطبق با ابلاغیه وزارت کشور در خصوص شرایط احراز پست در منابع انسانی)

-قبولی در آزمون تئوری ، عملی . سیستمی بازدید و گذراندن دوره های آموزشی مرتبط

-شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی ابلاغی

-گذراندن یک دوره 2 ماهه کارآموزی بازدید همراه با یکی از کارشناسان بازدید منتخب و اخذ تاییدیه پایان دوره

-ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم واگذاری توکن و شناسه کاربری به غیر

-اراهئه مدارک به کارگروه تخصصی جهت انطباق انها با ضوابط و ارائه درخواست متقاضی توسط کارگروه تخصصی به اداره کل امور شهرسازی شهرداری مشهد جهت بررسی و ایجاد شناسه کاربری و دسترسی لازم

مدارک عضویت:

-تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

-تصویر کارت پایان خدمت برای آقایان

-یک قطعه عکس 4*3

-فرم تکمیل شده درخواست صدور مجوز فعالیت

-تصویر مدارک تحصیلی

-گواهینامه قبولی در آزمون دوره های آموزشی مربوطه

-تعهدامه محضری مبنی بر عدم واگذاری توکن و شناسه کاربری به غیر

-گواهی عدم سو پیشینه

-سایر مدارک مورد نیاز متعاقبا توسط اداره کل امور شهرسازی اعلام می گردد.

اسکرول