شماره تلفن های نظام مهندسی خراسان رضوی(مشهد)

شماره تلفن های نظام مهندسی خراسان رضوی

 

تلفن نظام مهندسی

051-37015

 

تلفن نظام مهندسی

051-37015

آقا/خانمنام خانوادگیمدیریتحوزه/واحدسمتشماره تماس
 مدیریتآموزش ، پذیرش و پژوهش  444,445
جناب آقایمهاجرارجاع کارارجاع کارمدیر606
سرکار خانمسمیعي دلوئيارجاع کارامور ارجاعرئیس607
سرکار خانمرحمان مشهدیارجاع کارامور مجریانکارشناس615
سرکار خانمگنجعلی بنجارارجاع کارامور مجریانکارشناس623
جناب آقایرحیميارجاع کارامور مهندسینمسئول609
سرکار خانمفولادیارجاع کارامورمجریانکارشناس624
سرکار خانمجلیلی فیروزی نژادارجاع کارتعویض ناظرکارشناس621
سرکار خانممسعودی همت آباديارجاع کارراهبر سیستممسئول619
سرکار خانممحمدی تقي آبادارجاع کارماده 33کارشناس611
سرکار خانمقاسمیارجاع کارماده 33کارشناس612
سرکار خانمرعیتیارجاع کارماده 33کارشناس613
سرکار خانمكاظمی مقدمارجاع کارماده 33کارشناس616
جناب آقایرستگار مقدم مولویارجاع کارماده 33کارشناس618
سرکار خانمصالح آبادیارجاع کارماده 33کارشناس622
جناب آقایمعتمدیامور سرمایه و تعالی مهندسینامور سرمایه و تعالی مهندسینمدیر511
جناب آقایدانشور مظفریبرنامه ریزی بودجهآمار و برنامه ریزیمسئول556
سرکار خانمامیرفخريبرنامه ریزی بودجهبرنامه ریزی بودجهمدیر465
سرکار خانمصابرمجتهدیبرنامه ریزی بودجهبودجه و کنترلمسئول466
جناب آقایموحدی فرتشکل هاتشکل های حرفه ایکارشناس156
سرکار خانمحمیديتشکل هاتشکل های حرفه ایکارشناس157
جناب آقایحسن زادهتشکل هاتشکل های حرفه ایکارشناس158
جناب آقایخلیليتشکل هاتشکل های حرفه ایمدیر160
سرکار خانمروح بخشتشکل هاتشکل های حرفه ایکارشناس163
سرکار خانمفاطمیتشکل هاتشکل های حرفه ایکارشناس163
جناب آقایذوقی مرنديزحوزه ریاست مشاور فنی371
جناب آقایابراهیميحوزه ریاستحراستکارشناس680
سرکار خانموحید نياحوزه ریاستحوزه دبیر سازمانمسئول500
جناب آقایگرامیحوزه ریاستحوزه ریاستکارشناس551
جناب آقایشریعتي مقدمحوزه ریاستحوزه ریاستمدیر552
سرکار خانمفضلی بزازحوزه ریاستحوزه ریاستمسئول553
سرکار خانمفدائی وطنحوزه ریاستحوزه نواب رئیسمسئول504
سرکار خانمآتشی گلستانحوزه ریاستنمایندگی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ( دفتر منطقه ای شمال شرق)رئیس242
سرکار خانمصفاریخدمات تعویضیامور گازکارشناس647
سرکار خانمامجدیخدمات تعویضیامور گازکارشناس713
جناب آقایمنصوریخدمات تعویضیامور گازکارشناس714
جناب آقایجعفرزادهخدمات تعویضیامور گازکارمند715
جناب آقایدولتیخدمات تعویضیامور گازکارشناس716
سرکار خانمبخشعلی زادهخدمات تعویضیامورگازکارشناس369
جناب آقایحسین زادهخدمات تعویضیامورگازکارشناس700
سرکار خانمتاجفرخدمات تعویضیامورگازکارشناس701
سرکار خانمکلانتر رحمت آبادیخدمات تعویضیامورگازکارمند702
سرکار خانمخلیلیخدمات تعویضیامورگازکارشناس703
جناب آقایشفیعي فردخدمات تعویضیامورگازکارمند704
جناب آقایمحمدیخدمات تعویضیامورگازکارمند705
جناب آقاینومسلمانخدمات تعویضیامورگازکارمند706
جناب آقایعارف زادهخدمات تعویضیامورگازکارشناس708
سرکار خانمعزیزيانخدمات تعویضیامورگازکارشناس710
جناب آقایاکرمیخدمات تعویضیامورگازکارشناس711
سرکار خانمشبان مير فضل اللهخدمات تعویضیحد نگار و تفکیک و نقشه برداریکارمند651
سرکار خانمرستگار مقدم شالدوزیخدمات تعویضیحد نگار و تفکیک و نقشه برداریکارمند652
جناب آقایحسین زادهخدمات تفویضیامورگازرئیس700
جناب آقایمنبعیانخدمات تفویضیحد نگار و تفکیک و نقشه برداریکارشناس121
سرکار خانمابتهاجیخدمات تفویضیحد نگار و تفکیک و نقشه برداریکارشناس650
سرکار خانمعلیجاني مقدمخدمات تفویضیحد نگار و تفکیک و نقشه برداریکارشناس654
جناب آقایآجیليان ممتازخدمات تفویضیخدمات تفویضیمدیر366
سرکار خانمرستمی حصار سرخخزانه داریحوزه خزانه داریمسئول461
جناب آقایبكائیانروابط عمومیروابط عمومیکارشناس602
جناب آقایجمالیروابط عمومیروابط عمومیکارشناس603
جناب آقایاحمدنژادروابط عمومیروابط عمومیمدیر630
سرکار خانمقربانی محمدآبادریاستمسئول پيگيري هاي ويژه هيات مديرهکارشناس473
جناب آقاینوراللهی قراخيلشهرستانهادوایر شهرستانهاکارشناس271
جناب آقایمدنی ساداتشهرستانهانمایندگی شهرستانهامدیر270
جناب آقایقربانی قراشورای انتظامیدفتر شورای انتظامیمسئول450
جناب آقایصدیقیشورای انتظامیشورای انتظامیکارمند456
سرکا خانمشاکریشورای انتظامیشورای انتظامیکارشناس457
جناب آقایحمیدي ديسفانيشورای حل اختلافشورای حل اختلافکارشناس37675801
سرکار خانمتقدیسي جواديشورای حل اختلافشورای حل اختلافکارمند703
جناب آقایناویصندوق رفاهصندوق رفاهکارشناس37675802
جناب آقایامامیفاواپشتیبانی و توسعهرئیس207
جناب آقایخسرویفاواشبکه و مرکز دادهرئیس210
جناب آقایخسروانیفاوافناوری اطلاعات و ارتباطاتمدیر200
سرکار خانمدلپاک میل کاریزیفاوافناوری و نرم افزاررئیس202
سرکار خانمآزادی مودفاواپشتیبانی و توسعهکارشناس201
جناب آقایکاظمی یارفاواپشتیبانی و توسعهکارشناس206
جناب آقایکاظمی نژادفاواپشتیبانی و توسعهکارشناس208
سرکار خانمقربانی ميلانيفاواپشتیبانی و توسعهکارشناس209
سرکار خانمامیدفاواپشتیبانی و توسعه-ساجامکارشناس211
جناب آقایحمیديفاواپشتیبانی و توسعه-ساجامکارشناس212
جناب آقایراشدیفاواپشتیبانی و توسعه-ساجامکارمند213
جناب آقایصفارنجیبفنیصدور شناسنامه فنی و ملکیکارشناس150
جناب آقاییوسفی سمنگانیفنیآزمایشگاهمسئول252
جناب آقایمحمدنژادفنیآزمایشگاهکارشناس256
سرکار خانمکریميفنیآزمایشگاهکارشناس257
سرکار خانمقاضی زادهفنیبرق نظارت مضاعفمسئول135
جناب آقایمیرفرهودیفنیخدمات مهندسی و کنترل ساختمانمدیر250
جناب آقایحاتمیفنیرئیس نظارت مضاعفرئیس126
سرکار خانمرحمتی جامي محمودآباديفنیشهرسازی كمیسيون فنيمسئول352
جناب آقایبشیرفنیصدور شناسنامه فنی و ملکیرئیس151
جناب آقایاكبری قوژديفنیمدیریت خدمات مهندسی،نظارت مضاعفمسئول دفتر251
سرکار خانمسالاری دروديفنیمعماری و ترافیک کمیسیون فنیمسئول364
جناب آقایمرادزادهفنینظارت مضاعفکارشناس129
سرکار خانماكبری سبزواريفنینظارت مضاعف معماریمسئول141
سرکار خانمعلیزاده مقدمفنینظارت مضاعف،کارشناس143
جناب آقایدهقان یزدیفنینظارت مضاعف،برقکارشناس136
سرکار خانمخوشدستفنینظارت مضاعف،عمرانکارشناس120
جناب آقایفاضلی نيافنینظارت مضاعف،عمرانمسئول122
جناب آقایغزنیني هاشميفنینظارت مضاعف،عمرانکارشناس124
جناب آقاینظریفنینظارت مضاعف،عمرانکارشناس125
جناب آقاینادمی نظاميفنینظارت مضاعف،عمرانکارشناس130
سرکار خانمهاشم زهیفنینظارت مضاعف،معماریکارشناس128
سرکار خانمحسنقلی نژادياسوريفنینظارت مضاعف،معماریکارشناس139
جناب آقایاش افزونفنینظارت مضاعف،مکانیککارشناس132
جناب آقایاصغریان رضاييفنینظارت مضاعف،مکانیکمسئول133
جناب آقایصفویفنینظارت مضاعف،مکانیککارشناس146
جناب آقایرجبیفنیکمسیون فنیکارشناس355,140
سرکار خانمیعقوبی بجمعهفنیکمیسیون فنیرئیس350
سرکار خانماکبرنیا يزديفنیکمیسیون فنیکارشناس351
سرکار خانمقره گوزلوئیفنیکمیسیون فنیکارشناس354
جناب آقایواله نامقیفنیکمیسیون فنیکارشناس360
سرکار خانممرزبانفنیکمیسیون فنیکارشناس363
جناب آقایتاجیکقنیکمسیون فنیکارشناس353
جناب آقایدشتیمالیحسابداریکارشناس301
جناب آقایامیریانمالیحسابداریکارشناس302
جناب آقایشالیانمالیحسابداریکارشناس304
سرکار خانمرضایتي شهريمالیحسابداریکارشناس305
جناب آقایرحیمی مقدممالیحسابداریکارشناس305
جناب آقایعارفمالیحسابداریکارشناس307
سرکار خانماستیريمالیحسابداریکارشناس309
جناب آقاینباتیمالیحسابداری درآمد و هزینهرئیس306
جناب آقایرفیعی کلاتمالیحسابداری درآمد و هزینهکارشناس310
سرکار خانمغفرانیمالیحسابداری شهرستانهاکارشناس308
جناب آقایشهرکیمالیمالیمدیر300
سرکار خانمگرایليمرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازیمسئول243
جناب آقایباقری اله ابادمنابع انسانی و پشتیبانیاداریکارمند111
 بیمه تکمیلی البرزمنابع انسانی و پشتیبانیاداریکارشناس161
 بیمه تکمیلی البرزمنابع انسانی و پشتیبانیاداریکارشناس162
جناب آقایعرفانیان تقوائي بقال كاردومنابع انسانی و پشتیبانیامور رفاهیکارشناس646
جناب آقایبهرامی نسبمنابع انسانی و پشتیبانیانبار ( جمعدار اموال)مسئول632
جناب آقایصفری مزارمنابع انسانی و پشتیبانیبایگانیمسئول631
جناب آقایبلوچیمنابع انسانی و پشتیبانیخدمات، تدارکات و حمل و نقلرئیس316
جناب آقایاحمد زادگانمنابع انسانی و پشتیبانیدبیرخانهمسئول105
جناب آقایجوانمنابع انسانی و پشتیبانیدبیرخانهکارشناس106
جناب آقایزارعمنابع انسانی و پشتیبانیدبیرخانهکارشناس107
سرکارخانمنضرالله زاده جوانمنابع انسانی و پشتیبانیدبیرخانهکارشناس108
سرکار خانمدانش پژوهمنابع انسانی و پشتیبانیدبیرخانهکارشناس319
جناب آقایدهقانی نوقابيمنابع انسانی و پشتیبانیمنابع انسانی و اداریرئیس314
جناب آقایصالحی پويامنابع انسانی و پشتیبانیمنابع انسانی و پشتیبانیمدیر313
جناب آقایپاکیارمنابع انسانی و پشتیبانیکارپردازی و تحصیلداریمسئول317
جناب آقایخاکپورمنابع انسانی و پشتیبانیکارگزینیمسئول318
اسکرول