انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مسئول دفاتر مهندسی خراسان رضوی

دفاتر طراحی مهندسی سازمان نظام مهندسی

این بخش شامل دفاتری می باشد که زیرمجموعه نظام مهندسی می باشند و خدمات طراحی و ثبت ظرفیت مهندسان را انجام می دهند.

دفاتر و نمایندگان فنی حقیقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد

این بخش شامل نمایندگان فنی حقوقی (دفاتر و شرکتها) و نمایندگان فنی حقیقی می باشد که مجوز خود را از شهرداری اخذ نموده و کار صدور پروانه و پایانکار و استعلامات شهرداری را انجام می دهند.

اخبار

هیئت مدیره​

احسان حسن پور

احسان حسن پور دربان

نایب رئیس انجمن

هادی طالبیان

خزانه دار انجمن

اسکرول